Bùa Chuẩn Đề-Linh Trị Vạn Bệnh – Mật Tông Tâm Pháp Chuẩn Đề Đà La Ni

Bùa Chuẩn Đề – Linh Trị Vạn Bệnh Mật Tông Tâm Pháp Chuẩn Đề Đà La Ni Tóm tắt: Dùng cho tất cả các loại bệnh: Tà khí, Âm khí, Độc khí SỰ TÍCH ĐỨC CHUẨN ĐỀ Đức Phật ĐẠI CHUẨN ĐỀ Ngài vốn là “THẤT CU CHI” Phật mẫu, còn được gọi là Phật […]