Khách Hàng Chưa Phải Là Thượng Đế – Hal F. Rosenbluth

Tên sách: Khách Hàng Chưa Phải Là Thượng Đế Tác giả: Hal F. Rosenbluth Khách Hàng Chưa Phải Là Thượng Đế chỉ ra phong cách lãnh đạo mới trong thế kỷ 21: Đặt nhân viên lên hàng đầu rồi mới đến khách hàng. Công thức này rất hiệu quả trong suốt hơn 20 năm qua […]