Thủy Lục Chư Khoa – Huyền Trí

Thủy Lục Chư Khoa Người dịch: Huyền Trí NXB Linh Quang Bảo Điện 2016 329  Trang   Lời tác giả: Khởi duyên việc khắc lại Thủy Lục khoa nghi. Vốn là sáu tập ba mươi quyển, tùy cơ mà lưu lại giáo pháp, đối đời điển diệu vô phương. Vì vậy Bản Sơn và Tuệ […]