Quốc Sử Tạp Lục – Nguyễn Thiệu Lâu

Quốc Sử Tạp Lục NXB Khai Trí 1969 Nguyễn Thiệu Lâu 729 Trang Khi tiên nghiêm qua đời, ngoài những di cảo còn giữ được, chúng tôi có đi tìm trong các thư-viện để chép lại những bài đăng rải rác trên báo chí. Chúng tôi mới thấy những bài để tập trung in trong […]