Các Triều Đại Việt Nam – Quỳnh Cư & Đỗ Đức Hùng

Các Triều Đại Việt Nam NXB Văn Hoá Thông Tin 2009 Author: Quỳnh Cư & Đỗ Đức Hùng Số trang: 379 Các sử gia phong kiến thường chỉ chép về cuộc đời và hành động của các vị vua chúa qua mỗi triều đại. Ngược lại, các biên soạn của các nhà sử học ngày […]