Nhơn quả, Nghiệp và Luân hồi – Thích Thiện Hoa

Tên sách: Nhơn quả, Nghiệp và Luân hồi Tác giả: Thích Thiện Hoa “Mỗi tôn giáo đều có một giáo lý riêng, để giải thích sự sống. Giáo lý ấy có khi hoàn toàn dựa trên đức tín thuần túy, có khi dựa trên sự tưởng tượng hoang đường, có khi dựa trên lòng ước […]