A Hàm – Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não – Thích Nữ Giới Hương (Tập 1+2)

A Hàm – Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não (Tập 1+2) Thích Nữ Giới Hương Tủ Sách Bảo Anh Lạc NXB Hồng Đức 2012 848+1023 trang Mưa là một dạng ngưng tụ của hơi nước khi gặp điều kiện lạnh. Mưa có thể được sử dụng như nước uống và là nguồn cung cấp nước cho các […]