Bộ Sách Kinh Dịch Lục Hào – Giả Bỉnh Nhiên, Khúc Vỹ