Giảm giá!

Bách Sự Tập (Đổng Công Trạch Nhật Yếu Lãm)

296,010 

KẾT THÚC SAU

Bách Sự Tập

Tác giả: Ẩn Sĩ
673 Trang

  • MUA SÁCH TẠI TUSACHCUABAN ĐỂ CÓ CHẤT LƯỢNG SÁCH TỐT NHẤT, VÌ CHÚNG TÔI SỞ HỮU PHIÊN BẢN GỐC CỦA SÁCH NÀY

Chỉ còn lại 8 sản phẩm

Mô tả

Bách Sự Tập (Đổng Công Trạch Nhật Yếu Lãm)

– Cách tìm cung (sanh, phi bát trạch, phi bát tự, biến), trực, cung tử
– Tra cứu phu thê phối cung
– Kim thần thất sát, lập thành phi cung bát trạch, tam ngươn dị khảo
– Bát san tuyệt mạng, giao chiến, cô thần quả tú…
– Đổng công trạch nhựt yếu lãm (bản dịch của bổn Đổng Công)
– Xem ngày giờ tốt xấu cho tất cả mọi sự
– Xem bệnh qua khỏi hay không?
– Coi về nghệ nghiệp
– Coi về bát bại
– Dùng thiên can và địa chi để biết tốt xấu
– Phép xem sanh trai hay gái
– Xem giờ sanh để biết sang hèn
– Phép chọn người XUẤT GIA và phép chọn ngày XUỐNG TÓC
– Ảnh hưởng của các vì sao
– Sao nào cúng đêm nào
– Sao nào đốt mấy ngọn đèn
– Coi hạn
– Ảnh hưởng của các niên hạn
– Tam tai
– Bao nhiêu tuổi gặp việc xấu tốt ra sao
– Liễng tang
– Vài loại thước cần biết
– Bát môn đại độn
– Độn lục nhâm
– Độn Khổng Minh
– Ý nghĩa của 12 Trực

Bách Sự Tập (Đổng Công Trạch Nhật Yếu Lãm)
Bách Sự Tập (Đổng Công Trạch Nhật Yếu Lãm)