Giảm giá!

Bách Sự Tập (Đổng Công Trạch Nhật Yếu Lãm)

249.000 

Bách Sự Tập

Tác giả: Ẩn Sĩ
673 Trang

  • MUA SÁCH TẠI TUSACHCUABAN ĐỂ CÓ CHẤT LƯỢNG SÁCH TỐT NHẤT, VÌ CHÚNG TÔI SỞ HỮU PHIÊN BẢN GỐC CỦA SÁCH NÀY

Mô tả

Bách Sự Tập (Đổng Công Trạch Nhật Yếu Lãm)

– Cách tìm cung (sanh, phi bát trạch, phi bát tự, biến), trực, cung tử
– Tra cứu phu thê phối cung
– Kim thần thất sát, lập thành phi cung bát trạch, tam ngươn dị khảo
– Bát san tuyệt mạng, giao chiến, cô thần quả tú…
– Đổng công trạch nhựt yếu lãm (bản dịch của bổn Đổng Công)
– Xem ngày giờ tốt xấu cho tất cả mọi sự
– Xem bệnh qua khỏi hay không?
– Coi về nghệ nghiệp
– Coi về bát bại
– Dùng thiên can và địa chi để biết tốt xấu
– Phép xem sanh trai hay gái
– Xem giờ sanh để biết sang hèn
– Phép chọn người XUẤT GIA và phép chọn ngày XUỐNG TÓC
– Ảnh hưởng của các vì sao
– Sao nào cúng đêm nào
– Sao nào đốt mấy ngọn đèn
– Coi hạn
– Ảnh hưởng của các niên hạn
– Tam tai
– Bao nhiêu tuổi gặp việc xấu tốt ra sao
– Liễng tang
– Vài loại thước cần biết
– Bát môn đại độn
– Độn lục nhâm
– Độn Khổng Minh
– Ý nghĩa của 12 Trực

Bách Sự Tập (Đổng Công Trạch Nhật Yếu Lãm)
Bách Sự Tập (Đổng Công Trạch Nhật Yếu Lãm)