Giảm giá!
Diên Quang Tam Muội Khoa) - Song Ngữ

Khai Quang Chú (Khai Quang Điểm Nhãn Khoa, Diên Quang Tam Muội Khoa) – Song Ngữ

285.000 

  • Khai Quang Chú (Khai Quang Điểm Nhãn Khoa, Diên Quang Tam Muội Khoa)

  • Tác giả : Huyền Quang Tôn giả
  • 444 Trang

Mô tả

Diên quang tam muội, Nội dung nói về cách khai quang yểm tâm tượng, các nghi thức trong khoa thỉnh Phật thông qua các bài kệ, khải, bạch, chú…và những phương pháp làm bùa an thần, có vẽ lại những hình bùa cụ thể. Ngoài ra còn nói về cách yểm tâm tượng – hô thần nhập tượng. Sách trình bày song ngữ.

Cuốn sách tổng hợp 28 bài chú bao gồm các bài như sau:
1. Khai quang chú
2. Hào quang chú
3. Khai âm dương nhãn chú
4. Luyện tiền đài âm dương
5. Ngũ đế tiền chú
6. Đồng tiền khai quang thần chú
7. Tì hưu gia trì chú ngữ
8. Tì hưu khai quang chú
9. Bát quái chú
10. Bát quái chỉ
11. Tiên thiên bát quái chú.
12.Ngũ lôi hiệu lệnh chú phối ngũ lôi chỉ
13. Hậu thiên bát quái chú
14. Bát quái ngũ lôi chú
15. Ngũ dinh thần chú
16. Phát ngũ dinh binh chú
17. khai địa mạch chú
18. Văn luyện ngũ linh điền hoàn long mạch
19. Thượng lương quyết
20. Thương lương chú
21. Hóa tài chú
22. Biến Y chú
23. Hóa tài chú
24. Khởi tô sát chú
25. Thụ kinh chế sát chú
26. Thu thổ khí thần chú
27. Vong nhân khai quang chú
28. Điền hoàn ngũ linh chú.

Khai Quang Chú
Khai Quang Chú