Giảm giá!

Khai Quang Điểm Nhãn Khoa (Song Ngữ)

(1 đánh giá của khách hàng)

199.000 

Sách Gồm 2 Phần

Khai Quang Điểm Nhãn Khoa (Song Ngữ)

Khai Tài Môn Khoa (Song Ngữ)

 

 

Mô tả

KHAI QUANG ĐIỂM NHÃN KHOA NGHI
(Pháp sư Lâm Tĩnh Khâm soạn)
“Nhật cát thời lương, thiên địa khai trương, lương cát thời nhật, mỗ mỗ thần danh, khai quang điểm nhãn, vạn sự cát xương”.
Thỉnh Kim quang:
Ngô phụng Lư sơn Phổ Am giáo chủ, bái thỉnh bản đàn ân chủ đô phụng thỉnh, tam thỉnh Na Tra tam thái tử, tái thỉnh hạ giá Hắc Hổ đại tướng quân, ngũ doanh quân binh đô phụng thỉnh. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.
Tổng khải chú:
Hương khí trầm trầm hư càn khôn, nhiên khởi thanh hương thấu thiên môn, kim ô bôn tẩu như vân tiễn, ngọc thố quang huy tự xa luân, Nam Thần Bắc Đẩu mãn thiên chiếu, ngũ sắc thái vân náo phân phân, Tử Vi cung trung khai thánh điện, đào nguyên ngọc nữ thỉnh thần tiên, thiên lý lộ đồ hương thân thỉnh, phi vân tẩu mã tốc giáng lâm. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.
Tịnh tâm thần chú:
Thái Thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phọc mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ minh tĩnh, tâm thần an ninh, tam hồn vĩnh cửu, phách vô táng khuynh. Cấp cấp như luật lệnh.
Tịnh khẩu thần chú:
Đan chu khẩu thần, thổ uế trừ phân, thiệt thần chính luân, thông mệnh dưỡng thần, la thiên xỉ thần, kiếp kiếp vệ chân, hầu thần hổ bôn, khí thần dẫn tân, tâm thần đan nguyên, kim ngã thông chân, tư thần luyện dịch, đạo khí trường tồn. Cấp cấp như luật lệnh.
Tịnh thân thần chú:
Linh bảo thiên tôn, an ủy thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh, Thanh Long Bạch Hổ, đội trượng phân vân, Chu Tước Huyền Vũ, thị vệ ngã thân. Cấp cấp như luật lệnh.
An Thổ địa thần chú:
Nguyên thủy an trấn, phổ cáo vạn linh, nhạc độc chân quan, thổ kỳ địa linh, tả xã hữu tắc, bất đắc vọng kinh, hồi hướng chính đạo, nội ngoại trừng thanh, các an phương vị, bị thủ gia đình, thái thượng hữu mệnh, sưu bổ tà tinh, hộ pháp thần vương, bảo vệ tụng kinh, quy y đại đạo, nguyên hanh lợi trinh. Cấp cấp như luật lệnh.
Tịnh thiên địa thần chú:
Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoảng lãng thái nguyên, bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, càn la thát na, động cương thái huyền, trảm yêu phọc tà, sát quỷ vạn thiên, trung sơn thần chú, nguyên thủy ngọc văn, ngô tụng nhất biến, khước quỷ diên niên, án hành ngũ nhạc, bát hải tri văn, ma vương tốc thủ, thị vệ ngã hiên, hung uế đãng tán, đạo khí trường tồn. Cấp cấp như luật lệnh.
Cẩn thỉnh Na Tra:
Cẩn thỉnh Na Tra tam thái tử, học pháp thất tuế hiển thần thông, đầu sơ song kế vi yêu đới, thủ chấp kim sang phao tú cầu, uy phong lẫm lẫm tính tư thiết, tứ hải Long vương thùy cảm đương, Thái Ất chân nhân thân sắc hóa, liên hoa hóa thân biến thành nhân, đao sang kiếm kích như vân vũ, đại thiên tuần thú trấn càn khôn, cước đạp hỏa luân triều Bắc Đẩu, đằng vân giá vụ biến du hành, bát vạn thất thiên thiên binh tướng, trảm yêu phọc tà vị nhân gian, pháp môn đệ tử chuyên bái thỉnh, trung đàn nguyên soái giáng lai lâm. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.
Đường Cung chú:
Cẩn thỉnh Đường Cung Thái Ất quân, liên đài hỏa tinh bộ hắc luân, thủ chấp Phục ma Thất tinh kiếm, trảm đoạn âm trung bách quỷ thần, dương thế thiên yêu cộng bách quái, văn ngô phù thủy bất lưu đình, nhất điểm Đông phương Giáp Ất Mộc, thanh hà thanh thủy thanh nhãn tịnh, nhị điểm Nam phương Bính Đinh Hỏa, thập điện tướng quân khai kim tỏa, tam điểm Tây phương Canh Tân Kim, nhật nhật thời thời thân giáng lâm, tứ điểm Bắc phương Nhâm Quý Thủy, bài binh liệt trận trảm yêu tinh, ngũ điểm Trung ương Mậu Kỷ Thổ, khai khai thiên môn bế địa hộ, pháp môn đệ tử chuyên bái thỉnh, Đường Cung nguyên soái tốc giáng lâm. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.
Lư Sơn pháp chủ:
Cẩn thỉnh Lư Sơn môn hạ linh thông, chân thân hiển hiện thỉnh chuyên quan, nguyên tại Giang Châu truyền môn pháp, đồng tùy thánh tổ liệt phàm gian, thân thụ Ngọc Hoàng thân sắc tứ, xuất tại phù chú cứu vạn dân, tả hữu bài binh kim ngô sử, nguyên soái ca ca chí thông linh, thân kỵ bảo mã du thiên hạ, thủ chấp kim tiên giới tử vân, hữu nhân thường niệm tùy cảm ứng, phù đồng hạ giới độ chúng sinh, Lục Đinh Lục Giáp đáo đàn tiền, công tào quan phong tả hữu binh, tử sơn tác pháp càn khôn định, đôi sơn tắc hải thấu thiên môn, xuyên sơn nhập thạch trảm yêu tinh, sắc phong truyền lai thị Lão Quân, hương hỏa lưu truyền biến thiên hạ, hộ quốc tý dân độc vi tôn, pháp môn đệ tử chuyên bái thỉnh, Lư Sơn pháp chủ giáng lâm lai. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.
Bản đàn mãnh tướng:
Cẩn thỉnh bản đàn chư mãnh tướng, vệ quốc Kim cương Long Thụ vương, Trấn Thiên Chân Vũ đại tướng quân, ngũ bộ thất tinh hiển như vân, Phổ Minh Chân Quân Đại Bồ Tát, tam thế Trương công hóa thân đàn, Quan Âm Thủy phủ vị hiển hiện, tứ châu cửu tọa hiến thần thông, Thanh Thủy Tổ sư đại pháp lực, chu sa phù ấn nhiếp sinh đồng, Kim Ương Đế Quân Ngũ Đại thánh, bát đại Kim Cương Lục Thụ vương, Hương Sơn Tuyết Sơn nhị đại thánh, Kim Châu Ngân Châu Ngọc Châu lang, Đô Thiên nguyên soái thống lãnh binh, Na Tra sát quỷ hổ già la, Tam Thế Chư Phật đồng hạ giáng, bản đàn ân chủ giáng lâm lai. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.
Huyền Thiên Lão Quân chú:
Cẩn thỉnh thiên phân địa phân phân, bái thỉnh Huyền Thiên Lý Lão Quân, cước đạp tử vân đằng thân khứ, thân kỵ thanh ngưu du thiên hạ, thủ chấp bảo kiếm trảm yêu tinh, giáo độ đệ tử truyền sư pháp, pháp môn đệ tử chuyên bái thỉnh, Huyền Thiên Lão Quân giáng lâm lai. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.
Hoàng Ân nguyên soái:
Cẩn thỉnh Hoàng Ân tứ nguyên soái, thân kỵ kỳ lân du thiên hạ, thủ chấp trần cung du thiên hạ, cước đạp tử vân thiên hạ hành, thân thụ Ngọc Hoàng thượng sắc phong, thiên binh vạn tướng tổng lai nghênh, tiếp dẫn nguyên soái thướng thiên môn, vĩnh trấn thiên môn vi nguyên soái, pháp môn đệ tử chuyên bái thỉnh, Ân Chủ nguyên soái giáng lâm lai. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.
Thỉnh Quan Âm:
Cẩn thỉnh Quan Âm đại từ bi, cứu độ chúng sinh vô tận thì, tả thủ đề lai linh phù hỏa, hữu thủ triển khai dương liễu chi, đầu thượng đính đới Di Đà quan, khẩu trung thường niệm A Di Đà, cước đạp liên hoa thiên bách diệp, thân phù liên hoa viên viên chuyển, Đà sơn hóa vi Tây Lâm tự, hỏa khanh biến tố thanh đạo hoa, Nam Hải Quan Âm đại từ bi, thiện đồng lương nữ lưỡng biên phất, đệ tử nhất tâm chuyên bái thỉnh, Quan Âm Phật Tổ giáng lâm lai. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.
Thiên thượng Thánh Mẫu:
Cẩn thỉnh My Châu Thiên Hậu nương, thanh long bạch hổ lưỡng biên bài, phù quốc cứu dân sổ vạn thiên, cứu thế lương dân tại nhãn tiền, tọa lạc kim ban như vân tiễn, tuần du tứ hải cứu vạn dân, tả hữu Thiên Lý Đại tướng quân, hữu hữu Thuận Phong tại thân biên, thần tại My Châu uy hiển hiện, dương gian sở thỉnh giáng lai lâm, pháp môn đệ tử chuyên bái thỉnh, My Châu Thánh Mẫu giáng lai lâm. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.
Bảo Sinh Đại Đế Quân:Cẩn thỉnh Bảo Sinh Đại Đế quân, thiết giáo Thi Thư xuất Phật môn, ti tuyến án mạch càn khôn định, liệu bệnh tật thống khí nhân uân, y trị đế vương thể phương viên, sắc phong Bảo Sinh hữu kim loan, thân thụ tử bào kim la mạo, đầu cân duyên đới quốc triều bảo, cử bút lạc hải điểm long nhãn, thượng sơn chuyên trị mãnh hổ hầu, long hổ tương hội đáp chân nhân, thân tại bạch tiếu hóa vi thần, học pháp châm phù chân hữu linh, thần khâm quỷ phục tà ma kinh, chính thân bính huy hiển chân thân, luận văn thuyết pháp thiên hạ tri, tam thập lục tướng đại thần binh, thất thập nhị hiền do thử thành, phàm gian kỳ đảo tùy cảm ứng, tận xuất linh phù độ quần sinh, tiễu diệt yêu tinh tà ma quỷ, khu trừ dương gian bất chính thần, ngô phụng Thiên sư thân sắc lệnh, phần hương bái thỉnh tốc giáng lâm, đệ tử nhất tâm chuyên bái thỉnh, Bảo Sinh Đại đế xuất đàn lai. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh. Lý Phủ vương gia:Cẩn thỉnh sắc phong Lý vương gia, thần thông biến hóa tuần nam thiên, thượng sơn tuần du câu mãnh hổ, lạc hải tuần tảo trảm giao long, minh thu thiên hạ tà ma quỷ, minh lạc tà ma bất chính thần, sắc phong tuần du thiên hạ hành, thiên hạ đệ tử tổng lai nghênh, hữu nhân thường niệm chân cảm ứng, chân thân hiển hiện thậm phân minh, ngô phụng Thiên sư thân sắc lệnh, phần hương bái thỉnh đáo đàn tiền. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh. Thỉnh Huyền Nữ chú:Cẩn thỉnh Cửu Thiên Huyền Nữ tiên, đằng vân giá vụ phó hoa diên, phù thủy cứu dân công bất thiểu, đào chi đả quỷ pháp vô biên, thiên thượng thường niệm niệm nương ân, địa hạ thường niệm niệm nương ân, ngô thị Cửu Thiên Huyền Nữ tử, giáng lạc đào viên động lý tiên, cung hài hóa tố tam giang khẩu, giác diệp vi viên cửu trùng thiên, đệ tử nhất tâm chuyên bái thỉnh, Cửu Thiên Huyền Nữ giáng lâm lai. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh. Quan Đế gia chú:Cẩn thỉnh bản đàn Quan Thánh đế, kham xưng Ngũ hổ đệ nhất tôn, thân kỵ xích thố câu long mã, uy phong thủ chấp thanh long đao, đào viên kết nghĩa dương thiên cổ, tru tiệt Ngụy Ngô hiển toàn công, khởi cơ tiễu diệt Hoàng Cân tặc, bỉnh chúc đát lễ lễ khả khâm, Nhan Lương Văn Xú thống binh vi, diên tửu vị lãnh khả thù Tào, thiên lý tầm huynh trung nghĩa khí, ngũ quan trảm tướng thùy cảm đương, Cổ Thành tập hội biểu trung nghĩa, lôi cổ chi trung trảm Sái Dương, đơn đao phó hội chân hào kiệt, thủy yểm thất quân sa khánh lương, Tam quốc chi trung long hổ tướng, sắc phong vi Hán Thọ Đình Hầu, phụng thỉnh Quan Đế long hạ giáng, giáng lạc bản đàn phù đồng thân, pháp môn đệ tử chuyên bái thỉnh, Quan Thánh Đế Quân tốc giáng lâm. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh. Thỉnh Bắc Cực Huyền Thiên Thượng đế chú:Cẩn thỉnh Huyền Thiên thượng đế quân, phi lai ngô đồng tố đương cảnh, thân kỵ bảo mã du thiên hạ, phi đầu tán phát quỷ thần kinh, tinh kỳ tế nhật long xà động, bách vạn thần binh thính hiệu lệnh, hô phong hoán vũ nhuận càn khôn, triêm thần vạn vật đạt thương sinh, đằng vân giá vụ biến cửu châu, thủ chấp bảo kiếm triển uy linh, lị mị võng lượng tận tiêu trừ, nhất biểu đan thành thông thiên đình, thân thụ Ngọc Hoàng Thượng đế gia, du lai Vũ Đương thành thánh cảnh, quy xà cổ vũ lạc dương châu, thu lai điện tiền vi thần binh, uy linh hiển hách báo tứ phương, văn phong úy kinh như lôi đình, sơn nguy tọa bắc thần thông đại, giám sát thiện ác như minh kính, pháp môn đệ tử chuyên bái thỉnh, Huyền Thiên thượng đế tốc giáng lâm. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh. Chú thích:Như các thần chú trên chỉ cần niệm lúc Khai quang, sau đó lại niệm Thánh vị là được.
Thỉnh Thánh vị:
Kiền phần chân hương, nhất tâm phụng thỉnh, dĩ kim cung phần Đạo hương, Đức hương, Vô vi hương, Thanh tịnh hương, Thanh tịnh tự nhiên hương, Diệu động chân hương, Linh bảo huệ hương, Thông tam giới hương, Tam cảnh giáng chân hương. Dĩ thử chân hương, ngưỡng trượng Đương nhật Công Tào, Trì hương trì tĩnh chư linh quan tướng, Thông chân Đạt linh sứ giả, thử gian Thổ địa Lý vực Chân quan, tả hữu Long hổ thần quân, tốc cẩn truyền tấu. Phụng thỉnh:
Ngọc Thanh thánh cảnh Thanh Vi thiên cung Nguyên Thủy Thiên tôn.
Thượng Thanh chân cảnh Vũ Dư thiên cung Linh Bảo Thiên tôn.
Thái Thanh tiên cảnh Thái Xích thiên cung Đạo Đức thiên tôn.
Thái Thượng Kim khuyết Chí tôn Hạo thiên Ngọc Hoàng Thượng đế.
Chu thiên Tinh chúa Bắc Cực Tử Vi đại đế.
Câu Trần tinh cung Ngọc Hư Thiên hoàng đại đế.
Thừa thiên hiệu pháp Hậu thổ hoàng đại Địa kỳ.
Đông Cực Động Tiêu thiên cung Thanh Hoa đại đế.
Nam Cực Thần Tiêu thiên cung Trường Sinh đại đế.
Cao Thượng Thần Tiêu cung Ngọc Xu giáo chủ.
Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa thiên tôn.
Thập phương Linh Bảo Diên Sinh thiên tôn.
Ngũ phương Ngũ linh Ngũ lão thiên quân.
Ngọc Hư Cửu Tiêu Thượng đế.
Ngũ phúc thập thần Thái Ất chân quân.
Thượng Thanh Quỳnh cung Ngũ cực Ngũ đế quân.
Nhất thanh Nhị giáp Thiên Địa Nhân tam hoàng hậu.
Thượng Thanh Cửu Lão Tiên đô quan.
Thượng Thanh Nhật cung Thái Dương đế quân.
Thượng Thanh Nguyệt phủ Thái Âm hoàng quân.
Đông phương Mộc Đức Tinh quân.
Nam phương Hỏa Đức Tinh quân.
Tây phương Kim Đức Tinh quân.
Bắc phương Thủy Đức Tinh quân.
Trung ương Thổ Đức Tinh quân.
Thần Thủ La Hầu Tinh quân.
Thần Vĩ Kế Đô Tinh quân.
Thiên Ất Tử Khí Tinh quân.
Thái Ất Nguyệt Bột Tinh quân.
Đẩu Trung Đế Tọa Tinh quân.
Bắc Đẩu Tham Lang Tinh quân.
Bắc Đẩu Lộc Tồn Tinh quân.
Bắc Đẩu Cự Môn Tinh quân.
Bắc Đẩu Văn Khúc Tinh quân.
Bắc Đẩu Liêm Trinh Tinh quân.
Bắc Đẩu Vũ Khúc Tinh quân.
Bắc Đẩu Phá Đẩu Tinh quân.
Bắc Đẩu Tả Phụ Tinh quân.
Bắc Đẩu Hữu Bật Tinh quân.
Tam Thai Hoa Cái Tinh quân.
Thiên Cương Đại Thánh Tiết Độ Chân Hoàng quân.
Nam Cực Quang Nhân Thượng Thọ Tinh quân.
Nam Đẩu Tư Mệnh Tinh quân.
Nam Đẩu Tư Lộc Tinh quân.
Nam Đẩu Diên Thọ Tinh quân.
Nam Đẩu Ích Toán Tinh quân.
Nam Đẩu Độ Ách Tinh quân.
Nam Đẩu Thượng Sinh Tinh quân.
Đông phương Thất tú Tinh quân.
Nam phương Thất tú Tinh quân.
Tây phương Thất tú Tinh quân.
Bắc phương Thất tú Tinh quân.
Đông Đẩu Thương Lăng Linh Quang Khai Thiên Đại Minh Vĩ Cực Tinh quân.
Tây Đẩu Bạch Tiêu Cao Nguyên Tinh Linh Cự Uy Tinh quân.
Trung Đẩu Hắc Linh Cán Hóa Xung Hòa Chí Đức Tinh quân.
Thượng Nguyên Nhất Phẩm Tứ Phúc Thiên Quan Tử Vi Đại đế.
Trung Nguyên Nhị Phẩm Xá Tội Địa Quan Thanh Hư Đại đế.
Hạ Nguyên Tam Phẩm Giải Ách Thủy Quan Động Âm Đại đế.
Tam Nguyên Pháp Chủ Tam Bách Lục Thập Ứng Cảm Thiên tôn.
Giáo Chủ Nguyên Trung Đại Pháp Sư Chân quân.
Linh Bảo Kinh Tịch Độ Tam Sư Chân quân.
Bắc Cực Thiên Bồng Đô Nguyên soái.
Bắc Cực Thiên Du Phó Nguyên soái.
Bắc Cực Cao Thiên Dực Thánh Bảo Đức Chân quân.
Bắc Cực Trấn Thiên Chân Vũ Hữu Thánh Chân quân.
Thượng Thanh Tam Tỉnh Thiên Xu Viện Sứ Tướng Chân quân.
Cửu Thiên Thái Phỏng Sứ Ứng Nguyên Bảo Vận Chân quân.
Cửu Thiên Hiếu Sinh Hàn Quân Trượng Nhân Chân quân.
Cửu Thiên Cao Minh Thái Sử Thần Công Diệu Tế Chân quân.
Cửu Thiên Khai Hóa Chủ Tể Tử Đồng Đế quân.
Cửu Thiên chư ti liệt vị Chân quân.
Thiên Tào Tư Mệnh Tư Lộc Tư Phi Tư Ách Tinh quân.
Thiên Tào Thượng Chương Từ Biểu Sớ Khảo Công Chân quân.
Thiên Tào Thái Hoàng Vạn Phúc Định Danh Ngọc Lịch Chân quân.
Thiên Tào chư ti liệt vị Chân quân.
Tam Nguyên Đường Cát Chu Tam Chân quân.
Tam Thiên môn hạ tiến tấu Tiên quan.
Phúc Chủ Các Nhân Bản Mệnh Nguyên Thần Tinh quân.
Thiên Môn Kỳ Lân Nhị Đại Thiên Đinh quân.
Thập phương Chư Phật Đại Bồ Tát.
Đông Lỗ Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Phu Tử.
Từ Tế Cung Phu Huệ Phổ Hóa Diệu Đạo Chân quân.
Tuyên phong Hộ Quốc Tý Dân Minh Trứ Thiên Phi Nương Nương.
Thái Tuế Thái Âm Giáp Tý Chư cung Tinh quân.
Thượng Thanh phù pháp kiếm ấn lục trung quan tướng.
Lư Sơn pháp viện sai lai vệ đàn chư viên quan tướng.
Truyền pháp chư bộ tổ bản tông sư.
Sùng Ninh Chân quân Quan Thánh Đại đế.
Sắc phong Hiệp Tế Hiển Linh Thánh hầu.
Đương cảnh thượng hạ hữu hưởng thần kỳ.
Gia trung khâm phụng hương hỏa thần minh.
Môn thừa Hộ úy Tư mệnh Táo quân Lục thần.
Hô thỉnh thất lạc danh vị nhất thiết Chân tể.
Cát nhật lương thời khai quang mỗ mỗ thần danh chân linh chính giá, phục trượng chân hương, giáng lâm pháp tọa, kim lô tọa vị, phổ đồng cúng dường.
Chú thích:
Khải thánh đến đây thì chúng thần hạ giáng, nên đốt một nghìn tiền thọ kim trước cửa đàn.
Thanh tịnh:
Sắc, Bản sư vị ngô sắc thanh thủy, Tổ sư vị ngô sắc thanh thủy, Tiên Nhân Ngọc nữ vị ngô sắc thanh thủy. Thử thủy bất thị phi phàm thủy, nãi thị Thanh Thủy nham động, ngũ long sở thổ thanh tịnh thần thủy. Thần thủy tịnh thiên, thiên thanh; tịnh địa, địa linh; tịnh nhật nguyệt, nhật nguyệt quang minh; tịnh nhân, nhân trường sinh; tịnh thần, thần đại hưng; tịnh khởi pháp đàn, nội ngoại giai thanh tịnh. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.
Chú thích:
Đến đây thì mang cúng phẩm dâng lên thần tượng, đồng thời bỏ những đồ yểm tâm vào sau lưng tượng, sau cùng lấy giấy khai quang phong lại.
Sắc kê chú (chú sắc gà):
Sắc, Bản sư vị ngô sắc bạch kê, Tổ sư vị ngô sắc bạch kê, Tiên Nhân Ngọc nữ vị ngô sắc bạch kê. Thử kê bất thị phi phàm kê, chính thị thiên thượng phượng hoàng kê, như kim giáng hạ vị ngô sắc, thủ lai linh kê quan thượng trân châu huyết, vị thần điểm nhãn thuận khai quang, thiên giáng hùng kê thị linh kê, giáng lạc phàm gian thủ linh khí.
Thủ đắc kê quan nhất điểm hồng, khai quang điểm nhãn hiến thần thông, linh kê linh huyết thông thiên địa, hộ thần hộ thể hộ linh quang.
Nhất sắc bạch kê phân thế giới, nhị sắc bạch kê thị khai thần quang, tam sắc bạch kê xuất phù tang, hồng huyết dương dương tà quỷ diệt vong. Ngô phụng Thái Thượng Lão Quân sắc, cấp cấp như luật lệnh.
Chú thích:
Sau khi sắc bạch kê (gà trắng) xong, lấy một bát nước sạch phun lên mào gà, rồi dùng kiếm thất tinh hoặc cây kim trích lấy máu, nhỏ vào bát đựng chu sa.
Sắc bút chú (chú sắc bút):
Bản sư vị ngô lai sắc bút, Tổ sư vị ngô lai sắc bút, Tiên Nhân Ngọc nữ vị ngô lai sắc bút. Sắc đáo thần bút khai thần quang, chu văn công bút khai quang, điểm nhãn hiển thần thông, bút điểm linh chu khai thần quang, tà ma quỷ quái tẩu mang mang. Cấp cấp như luật lệnh.
Lại chú sắc bút:
Sắc khởi thần bút, điểm thiên thiên thanh, điểm địa địa linh, điểm nhật nguyệt nhật nguyệt quang minh, điểm thần thần đại hưng, điểm nhân nhân trường sinh, điểm khởi hung thần ác sát tà ma ô uế tận tẩu bất lưu đình. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.
Chú thích:
Phàm sắc nước, bút, gương, đều dùng 13 que nhang để sắc.
Sắc kính chú (chú sắc gương):
Sắc, Bản sư vị ngô sắc bảo kính, Tổ sư vị ngô sắc bảo kính, Tiên Nhân Ngọc nữ vị ngô sắc bảo kính, vị sắc chi tiền thị phàm gian kính, sắc quá dĩ hậu thị Cửu Thiên Huyền Nữ âm dương khai quang kính, âm dương bảo kính chiếu thiên thiên thanh, nhật nguyệt hào quang tùy lưỡng bình, chiếu địa địa linh, thảo mộc hựu trường sinh, chiếu nhân nhân trường sinh, chiếu thần thần đại hưng, chiếu khởi hung thần ác sát, lị mỵ võng lượng, ô uế tận tẩu bất lưu đình, Kim Mộc Thủy Hỏa Ngũ hành, do ngô lai sở sinh hào quang, hiển hiện huy hoàng thiên lý chiếu, yêu tà quỷ quái diệt hư không. Ngô phụng Cửu Thiên Huyền Nữ sắc. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.
Chú thích:
Trước khi khai quang bảo kính, phải vẽ bùa bằng chu sa lên đó trước rồi mới sắc.
Nhập thần chú (chú nhập thần)
Linh quang nhất thiểm nhập thần thai, thánh thần tiên Phật như thần tại, thiên viên địa phương thân vi tôn, nhập thần linh thai thông thần khí, lương thời cát nhật nhập thần tại, tý hựu đệ tử, toàn gia diệt họa tai, thần tại linh tại nhập thần tại, vạn sự như ý đại cát xương. Sắc tiến. Ngô phụng Thái Thượng Lão Quân sắc. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.
Chú thích:
Khi “sắc tiến” thì dùng bàn tay đập xuống bàn một cái.
Sau lưng thần tượng vẽ hình Bát quái bằng chu sa
. Đây là Tiên Thiên Bát Quái, ở trong viết hai chữ “Thái cực”.
Thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong tương bạc, thủy hỏa bất tương xạ, bát quái tương thác, cương nhu tương ma, lôi dĩ động chi, phong dĩ tế chi, vũ dĩ nhuận chi, nhật dĩ đát chi, Cấn dĩ chỉ chi, Đoài dĩ thuyết chi, Càn dĩ quân chi, Khôn dĩ tàng chi. Cấp cấp như luật lệnh.
Chú thích:
Câu “cấp câp như luật lệnh” ở cuối phải nói bằng giọng nặng, đục.
Thần phù khai quang viết trên giấy vàng rồi thiêu hóa. Sau đó đi quanh kim thân thần tượng ba vòng, rồi cầm bút niệm chú:
Hóa bút thần chú (Thần chú hóa bút):
Sắc bút uy quang hảo điểm nhãn, xán lạn quang thái nhiễu thiên đình, bảo hộ gia thất đa cát khánh, nhật nhật thống binh xuất du hành, kết nghĩa đồng minh vượng nhân đinh, vinh hoa phú quý đắc trường sinh. Cấp cấp như luật lệnh.

1 đánh giá cho Khai Quang Điểm Nhãn Khoa (Song Ngữ)

  1. Thành dương Vũ (xác minh chủ tài khoản)

    tốt

    (0) (0)

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.