Giảm giá!

Kỳ Môn Độn Giáp Thần Phù – Cửu Thiên Huyền Nữ

199,000  193,050 

Hôm nay có 10 người đã mua thành công sản phẩm này


KẾT THÚC SAU

  • Kỳ Môn Độn Giáp Thần Phù

  • Nguyên tác: Cửu Thiên Huyền Nữ
  • Dịch: Huyền Trí Pháp Sư
  • 203 Trang

Chỉ còn lại 8 sản phẩm

Mô tả

Kỳ Môn Độn Giáp Thần Phù – Cửu Thiên Huyền Nữ

Sách Kỳ Môn Độn Giáp Thần Phù, cổ bản là do đấng Cửu Thiên Huyền Nữ truyền lại cho Hoàng Đế khi đánh nhau với Suy Vưu ở Trác Lộc.
Kỳ Môn Độn Giáp Thần Phù
Kỳ Môn Độn Giáp Thần Phù