Giảm giá!

Pháp Thuật Hoàng Gia Thái Lan (Bùa Ngải Thái Lan) – Arjarn Molkoldang (Bộ 4 Quyển)

900.000 

  • Quyển 1: Pháp Thuật Hoàng Gia Thái Lan

  • Quyển 2: Bùa Ngải Thái Lan – Kumarn thoong

  • Quyển 3: Bùa Ngải Thái Lan – Bùa Yêu

  • Quyển 4: Thần Chú Phép Thuật Vệ Đà

Mô tả

Pháp Thuật Hoàng Gia Thái Lan (Bùa Ngải Thái Lan) – Arjarn Molkoldang (Bộ 4 Quyển)

Giữa năm 2014, Thầy Huyền Chân Tử lại vất vả đi nhờ được sư Bửu Ly để dịch, sau khi coi qua thì Thầy Bửu Ly là giao cho thầy sư Bửu Dương dịch. Dịch xong thì tôi lại mang ngược sang Thái lan để hỏi xem âm từ có khớp không. Rồi đánh máy chỉnh sửa lại cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Sau khi làm xong, lại trình thầy Thanh Pali và thầy Huyền Chân Tử rà soát lại một lần nữa mới cho in.
Với tiêu đề là Pháp thuật Hoàng gia Thái Lan là để khẳng định các sách này thuộc White Magic – tức là các pháp thuật thuộc dòng Hoàng gia, do Hoàng gia đồng ý làm.

Pháp Thuật Hoàng Gia Thái Lan (Bùa Ngải Thái Lan) - Arjarn Molkoldang (Bộ 4 Quyển)
Pháp Thuật Hoàng Gia Thái Lan (Bùa Ngải Thái Lan) – Arjarn Molkoldang (Bộ 4 Quyển)