Giảm giá!

Tam Thế Diễn Cầm – Viên Thiên Can

197.010 

KẾT THÚC SAU

  • Tam Thế Diễn Cầm

  • Soạn giả: Viên Thiên Can
  • 110 Trang

Đã bán: 3 sản phẩm. Nếu ở vùng dịch không nhận được hàng bạn mua ebook tại GIAODUCTAICHINH.NET

Chỉ còn lại 8 sản phẩm

Mô tả

Tam Thế Diễn Cầm – Viên Thiên Can

Bữa ăn bữa uống là sự tiền định, có nhân có quả là lẽ tất nhiên.

Cho nên người ta sang hèn, giàu nghèo, đều cho lá số tiền định tại trời, nên những nhà bác học xưa nay đều từng suy đến cội gốc biết trước được việc giữ lành. Ta thường nói: trăm năm đường tránh chẳng khỏi số, song một khi biết để giữ mình, cũng không phải là không ích vậy.

Trong một tấm thân không chịu suy sét, tội chẳng biết tránh, phúc chẳng biết tìm, thì là một điều khuyết điểm.

Vậy ta cũng nên biết qua phép xem “Tam Thế Diễn Cầm” này, cũng không phải là một sự mê tín dị đoan vậy.

Tam Thế Diễn Cầm - Viên Thiên Can
Tam Thế Diễn Cầm – Viên Thiên Can