Giảm giá!

Vạn Pháp Thần Thông (Thỉnh Bùa Lập Đàn Và Phương Pháp Làm Bùa)

115.000 

  • Vạn Pháp Thần Thông

  • Dịch: Pháp Sư Huyền Trí
  • NXB Linh Quang Bảo Điện 2015
  • Gồm 52 trang, hướng dẫn cách thỉnh bùa, lập đàn và những phương pháp làm bùa của giới Phù Thủy Bắc bộ.
Mã: a40a2ebb47d4 Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả

Vạn Pháp Thần Thông (Thỉnh Bùa Lập Đàn Và Phương Pháp Làm Bùa)


Gồm 52 trang, hướng dẫn cách thỉnh bùa, lập đàn và những phương pháp làm bùa cùa giới Phù Thủy Bắc bộ.

請諸聖降符

THỈNH CHƯ THÁNH GIÁNG PHÙ

Bảo rằng: Phàm khi có việc hành phù như cờ an, sát thổ, cầu tự, trừ trùng, trừ yêu, trị trọng bệnh, thiết đàn tùy nghi thì không nên hư sức (trang sức giả dối), sát sinh mới được. Trước hết tụng chú, bảo cáo, tụng kinh. Thứ tới đọc sớ, công đồng. Thứ tới thỉnh tổng khoa, phát hịch tróc. Thứ tới chú tổng nhập ngục, thỉnh thánh độ tổng nhập phù, như vậy mới xong. Nếu có việc gấp thì chỉ dùng khoa thông dụng này là được. Trước khí nhập đàn phải sái tịnh, lễ ngũ bái và xướng rằng:

“Hương yên cảnh cảnh, chung cổ điền điền, hưởng chấn cửu thiên, thanh văn thập địa, vô cầu bất chí, cử niệm tức lai, chung cổ thu hồi, thánh thần tất tập” Đứng hình chữ Đinh, dùng hương thư lên đàn, đọc 1 lần, thư 1 lần: “Úm hồng hồng vạn Phật thần thông, vạn thánh vạn chủ, vạn tiên vạn thần, vạn tướng vạn binh, tật tốc giáng”.

Hội đồng quyết: “Vi (quyết Đoài) diệu (quyết Khôn) chân (quyết Mùi) không(quyết Thân) thần (quyết Dậu) tiêu (quyết Tuất) triệu (bản mệnh của thày) thỉnh(quyết Hợi) Phật (quyết Tý) thánh (quyết Sửu) chúa (quyết Dần) tiên (quyết Mão)thần (quyết Thìn) tướng (quyết Tỵ) binh (quyết Ngọ) bộ (quyết Mùi) tật (quyết Thân)tốc (quyết Dậu) giáng (quyết Li) đàn (quyết Ngọ) trung (quyết trung ương).

“Úm (quyết Tý) hồng (quyết Sửu) hồng (quyết Dần) vạn (quyết Mão) thần (quyết Thìn) tất (quyết Tỵ) tập (quyết Ngọ). Úm (quyết Tý) hồng (quyết Hợi) hồng (quyết Tuất) vạn (quyết Dậu) thánh (quyết Thân) tề (quyết Mùi) lâm (quyết Ngọ).

Tam bảo ấn: Tay trái úp xuống, tay phải ngửa lên, Thân móc vào Thân, cung Tỵ bên trái móc vào cung Mùi bên phải. Cung Tý bên trái thẳng, cung Tý bên phải gập lại. Hai ngón tay cái chấp vào cung Tý là thành ấn.

Đại Phật ấn: Cung Tỵ gập lại, ngón cái bấm vào trung ương, các ngón khác đều duỗi thẳng.

Ngọc Hoàng ấn: Ngón cái của tay trái chấp vào cung Ngọ đến Đoài, cung Tỵ, Mùi, Thân duỗi thẳng.

Thái Thượng ấn: Hai cung Thân xuyên vào trong, cung Tý ra ngoài cung Sửu, hai cung Mùi móc vào hai cung Thân, hai cung Tỵ gập lại, hai ngón cái chấp ra ngoài cung Thìn tới Trung cung.

Giáng tướng binh ấn: Hai cung Thân xuyên vào trong hai cung Tý, Sửu. Hai cung Tỵ móc lấy hai cung Thân. Hai ngón cái chấp ở Ngọ. hai cung Mùi duỗi thằng. Chú rằng: “Úm Tề Thiên Đại thánh tật tốc giáng (Từ Tý tới Mùi, mỗi chữ 1 quyết, 1 thuận 1 nghịch). Úm Đô Thiên Đại thánh tật tốc giáng (từ Sửu đến Thân lại nghịch về Sửu). Úm Huyền Thiên Đại thánh tật tốc giáng (từ Dần tới Dậu lại nghịch về Dần).Úm (quyết Dậu) hồng (quyết Tuất) hồng (quyết Hợi) vạn (quyết Tý) Phật (quyết Sửu)vạn (quyết Dần) thánh (quyết Mão) vạn (quyết Thìn) chúa (quyết Tỵ) vạn (quyết Ngọ)tiên (quyết Mùi) vạn (quyết Thân) thần (quyết Càn) vạn (quyết Khảm) tướng (quyết Cấn) vạn (quyết Chấn) binh (quyết Tốn) tật (quyết Ly) tốc (quyết Khôn) giáng (quyết Đoài).

Hội đồng ấn: Hai tay hợp lại, ngón cái chấp vào cung Tý phóng ra.

Phục dĩ:

“Thánh đạo chí cao chí đại, cảm nhi toại thông. Nhân tâm khắc kính khắc thành, cầu vô bất ứng. Dục thông tam giới chi thượng, tu bằng ngũ phần chi hương. Cung nghênh pháp giá dĩ lai lâm, nguyện lịch vô từ nhi khẩn đảo. Thần mỗ Đàn mỗ cẩn thỉnh:

Chư Phật chư Thiên, chư tiên chư thánh, chư chúa chưa thần, chư tướng chư ti, liệt vị tổ sư, các quan binh bộ, thượng đàn trung đàn hạ đàn, liệt vị thánh tướng, hộ pháp phụ pháp vệ pháp liệt vị chân quân. Vạn vạn hùng binh, thiên thiên lực sỹ. Phi đằng vân giá, giáng phó đạo tràng. Trượng thử chân hương, phổ đồng cúng dường. Tư cứ: Đại Nam quốc, tỉnh phủ huyện tổng xã mỗ, thiện đàn mỗ, đệ tử mỗ đẳng, khể thủ quy y, trần tình khiếu tự. nãi ư mỗ niên nguyệt nhật sở bị (Tùy theo việc mà thay đổi, không câu thúc. Ví như Cầu tự thì nói: “nãi tự sắc cầm hợp hài, hùng ngột vãn trưng, lự hoặc nội tà ngoại sùng, túc trái tiền duyên, nhiễu hại sinh nhân, trí nan dưỡng dục…) dục bằng thánh lực dĩ khu tà, tu dụng linh phù nhi yểm trấn. Do thị cẩn thủ kim nguyệt cát nhật, kiền phục mỗ đẳng, y vu mỗ xứ, thu thiết.

Vạn Pháp Thần Thông (Thỉnh Bùa Lập Đàn Và Phương Pháp Làm Bùa)
Vạn Pháp Thần Thông (Thỉnh Bùa Lập Đàn Và Phương Pháp Làm Bùa)